Ehdot

 
 

HARJOITUSPALVELUIDEN EHDOT

Tässä esitetyt ehdot koskevat, SSL OMA OHJATTU, SSL PARI OHJATTU, SSL NIPPU OHJATTU, sekä SSL:N treeniryhmä palveluita WAHLSTÖM CIRCUIT, AMIRKHANI CORE, NHL ALAVARTALO, HRADECKY KEHONHALLINTA, DYNAAMINEN KEHONHUOLTO.

1. Palvelunostaja vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on yleisesti ottaen hyvä ja sallii liikuntaharjoittelun ilman erityisiä riskejä.
2. Ostettu harjoituspalvelu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.
3. Ostettu palvelu on voimassa 1 kuukauden ostopäivästä alkaen.
Kaikki harjoituskerrat on käytettävä ostetun palvelun voimassaolon aikana.
4. Palvelun ostajalla on ”palautusoikeus” tekemällä kirjallinen ilmoitus SSL:lle 14 päivän kuluessa Henkilökohtaisen kuntoilijan valmennus-sopimuksen laatimisesta. Niitä harjoituskertoja, jotka on ehditty käyttää, ei hyvitetä.
Harjoituspalvelun aloittaminen on ostopäätös. Harjoittelun aloittamisen jälkeen sen voi perua vain syistä, jossa asiakkaan terveys estää harjoittelun pysyvästi
(lääkärintodistus vaaditaan).
5. SSL ei hyvitä käyttämättömiä ohjattuja harjoituskertoja.
6. SSL pidättää itsellään oikeuden vaihtaa palvelun ostajalle tarvittaessa toisen valmentajan.
7. SSL:n OMA OHJATTU, PARI OHJATTU, NIPPU OHJATTU oVAT 55 minuuttia kestävä harjoitus SSL valmentajan kanssa. SSL OMA OHJELMA, PARI OHJELMA ohjauskerrat ovat 35 minuutin ohjauskertoja.
8. Jos palvelun ostaja saapuu myöhässä varatulle SSL Treenille tai ohjauskerralle valmentajan kanssa, tunnin alku lasketaan alkaneeksi alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Jos SSL valmentaja on myöhässä yli 5 minuuttia, palvelun ostaja saa uuden vastaavan harjoituksen tai ohjauskerran maksutta.
9. Harjoituskerran peruutus on tehtävä viimeistään 24 tuntia ennen tunnin alkua. Jos harjoituskerta perutaan myöhemmin tai palvelunostaja ei saavu harjoitukseen, käynti katsotaan käytetyksi. Mikäli treeniä ei ole varauksen yhteydessä maksettu lähetetään siitä asiakkaalle lasku. Maksettua peruuttamatonta harjoituskertaa ei hyvitetä. Peruutus tulee tehdä ohjaavalle valmentajalle.
10. SSL Treeni tapahtuu SSL:n tiloissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Harjoittelua ei saa tehdä kilpailevissa liikuntakeskuksissa.
11. Mikäli jäsen ostaa SSL:n -palveluita laskulla maksettavaksi, palveluntarjoalla on oikeus tarkistaa jäsenen luottotiedot.

SSL KUUKAUSIKORTTI JÄSENYYS

Nämä SSL-jäsenyyksiä koskevat yleiset sopimusehdot ("Ehdot") astuvat voimaan 1.1.2019.

1. Yleistä

1.1 Ehdot ovat osa SSLn kuukausikortti jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja SSLn (myöhemmin ”SSL”) välillä. Jäsensopimuksen lisäksi tiettyihin SSLn palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla SSL:lta.

2. SSL-jäsenyys

2.1 SSL:n palveluiden käyttäminen edellyttää SSLn jäsenyyttä.

2.2. SSL:n jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,

• jotka eivät ole velkaa SSL:lle ja

• joiden terveydentila hyvä.

2.3 Kohdasta 2.2. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen SSL:n kanssa (alaikäisen huollettavansa puolesta). Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

2.4 Jäsenen jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään Jäsensopimukseen kirjatun ns. sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei Jäsen erikseen päätä jäsenyyttä Ehtojen kohdan 7 mukaisesti.

2.5 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

2.6 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella SSL:n salilla siten kuin Jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu sekä hyödyntää SSL:n kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. SSL:n kulloinkin voimassa olevat jäsenyysvaihtoehdot, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.sportsciencelab.fi

2.7 Jäsentyyppiä muutettaessa Jäsen hyväksyy kirjallisesti aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien, myös niissä tilanteissa, joissa Jäsen on maksanut aiempaan jäsenyystyyppiin perustuvia maksuja etukäteen.

2.8 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei SSL voi aina taata osallistumispaikkaa Jäsenen valitsemalle liikuntatunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu. Sama koskee myös muita SSL:n palveluja ja/tai tarjouksia, joihin pääsyä tai kohderyhmää on rajoitettu.

2.9 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että SSL voi Jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

3. Jäsenmaksut

3.1 Jäsenen tai muun henkilön (esim. huoltaja), joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista, on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) SSL Turku Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

3.2 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määritellään SSL:n voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. SSL laskuttaa jäsenyyttä etukäteislaskutuksena, niin että tulevan kuukauden harjoitusmaksu erääntyy edellisen kuun 15. päivä.

3.3 Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun Jäsensopimuksen irtisanomisaikana, lukuun ottamatta tilanteita jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

3.4 Jäsenen ei kuitenkaan tarvitse maksaa Jäsenmaksua siltä ajalta kun:

• jäsenyys on jäädytetty Ehtojen kohdan 6 mukaisesti; tai

• jäsenyys on lukittu

3.5 Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-laskusopimuksista jolla mahdollistetaan SSL:n Jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Jäsen vastaa siitä, että Jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

3.6 Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi SSL voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.7 SSL siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan SSL:lle, voi SSL kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

4. Jäsenen velvollisuudet

4.1 Jäsen tunnistautuu keskuksessa aina jäsenkortilla tai jäsenyys rannekkeella (myöhemmin ”jäsenkortti”).

4.2 Jäsen on velvollinen:

• tutustumaan ja noudattamaan SSL:n kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät SSL:n Internet-sivuilta www.sportsciencelab.fi sekä SSL:n salilta

• ilmoittamaan SSL:lle, jos Jäsenen oikeus Jäsenmaksun alennukseen tai peruste muihin jäsenetuihin muuttuu. SSL voi vaatia jäsentä esittämään voimassa olevan todistuksen tai muun selvityksen, jonka perusteella Jäsen on oikeutettu Jäsenmaksun alennukseen tai muihin erityisiin jäsenetuihin. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.

• esittämään tai leimaamaan jäsenkorttinsa ( jos se on teknisesti ,mahdollista) aina saapuessaan harjoittelemaan SSL:n salille

• todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

• huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

• viipymättä ilmoittamaan SSL:lle jäsentiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tapahtuvista muutoksista.

4.3 Jäsen tiedostaa, että SSL suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. SSL linjaa dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty SSL:n salilla.

4.4 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen SSL jäsenkortin. Jäsenkorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on SSLn omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan, ettei kukaan muu voi käyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi SSL:lle. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa SSL lukitsee jäsenkortin ja toimittaa Jäsenelle uuden kortin. Uuden jäsenkortin toimittamisesta on Jäsenen maksettava SSL:lle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

5. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1 Jäsensopimuksen allekirjoittamalla Jäsen hyväksyy sen, että SSL voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinoinnissa ilmoittamalla siitä SSL:lle sähköpostitse.

5.2 Jäsen hyväksyy sen, että SSL voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja, valokuvia ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä SSL:n palveluita. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä SSL:lla kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii SSL, jonka edustaja on toimitusjohtaja.

Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että SSL voi tallentaa Jäsenen harjoitushistoriaa. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Jäsen on osallistunut, mitä palveluita tai tarjouksia Jäsen on hankkinut tai hyödyntänyt, onko Jäsen varannut etukäteen paikan ryhmäliikuntatunnille tai muuhun harjoitteluun sekä onko Jäsen osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille. Jäsenellä on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa.

5.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.4 Edellä esitetty Jäsenen suostumus Jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen SSL:n markkinoinnissa on voimassa Jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kuusi (6) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on tarjota Jäsenelle etuja, jotka perustuvat SSL-jäsenyyteen.

6. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys)

6.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea SSL:lta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse SSL:n salille. Jäädytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto paikkakunnalle, jossa ei ole SSL-salia kohtuullisen matkan päässä.

6.2 Jäädytystä on haettava SSL:lta kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai SSL:n Internet-sivujen välityksellä. Hakemus on toimitettava ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Jäsen saa kirjallisen vastauksen Jäädytystä koskevaan hakemukseen 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Jäsenen hakemus hyväksytään, Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja ns. jäädytyskautta vastaavalta ajalta mutta Jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

7. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

7.1 Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen Jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi Jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä irtisanomisajan ollessa (1) kokonainen kalenterikuukausi. Ellei Jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen Jäsensopimus sitoutumisajan päättyessä, jatkuu Jäsensopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

7.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse (p. 050 3004391). Jäsenen tulee saada aina kirjallinen vahvistus jäsenyyden päättämisestä. Kirjallisesti tai sähköisesti tehtyyn irtisanomiseen Jäsen saa 14 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä, tiedon viimeisen Jäsenmaksun eräpäivästä sekä Jäsensopimuksen päättymispäivästä. Mikäli Jäsen ei jostakin syystä ole saanut irtisanomisesta SSL:n kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä SSL:n asian selvittämiseksi.

7.3 Liittyessä SSL:n Jäseneksi on Jäsenellä poikkeuksellisesti oikeus päättää määräaikainen Jäsensopimus alkuperäisestä sitoutumisajasta riippumatta 14 päivän kuluessa Jäsensopimuksen voimaantulosta yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilmoittamalla tästä kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti SSL:lle kohdan 7.2. mukaisesti. Irtisanottaessa sitova Jäsensopimus 14 päivän sisällä liittymisestä SSL pidättää Jäseneltä (1) kuukautta vastaavan harjoittelumaksun. Etämyynnin kautta ostettu jäsenyys on mahdollista päättää 14 päivän sisällä jäsenyyden alkamisesta velotuksetta.

7.4. Irtisanottaessa Jäsensopimus on Jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää SSL:n palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen irtisanomisajan loppuun. Jäsen sitoutuu Jäsensopimuksessa suorittamaan Jäsenmaksut vähintään Jäsensopimuksen voimassaoloajalta. Jäsen, joka on estynyt käyttämästä jäsenyyttään odottamattomista ja itsestä riippumattomista syistä, joita Jäsen ei ole voinut kohtuudella ennakoida Jäsensopimuksen solmimishetkellä (esimerkiksi pitkäaikaista sairautta), voi Jäsen kirjallisesti hakea SSL:lta jäsenyyden ennenaikaista päättämistä. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai SSL:n Internet-sivujen välityksellä. Jäsenyyden ennenaikaista päättämistä koskeva kirjallinen hakemus käsitellään kolmen (3) viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Se, ettei Jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt Jäsensopimukseen perustuvia palveluita, ei ole peruste Jäsensopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

7.5.1 SSL on oikeutettu tekemään muutoksia jäsenmaksuihin / muihin maksuihin ja jäsensopimuksen ehtoihin.

7.5.2 SSL pidättää oikeuden voimassaolevien jäsensopimusten vuotuisiin hinnantarkistuksiin kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta. Muista muutoksista jäsenmaksuihin SSL tiedottaa sähköpostilla/tekstiviestillä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

7.5.3 SSL pidättää oikeuden tehdä jäsensopimusten ehtoihin yleisiä muutoksia, jotka eivät liity hinnantarkistuksiin tai jäsenyyksien siirtämiseen toiselle, samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Tällaisista muutoksista SSL tiedottaa sähköpostilla/tekstiviestillä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

7.5.4 Mikäli SSL tekee merkittäviä, jäsenen kannalta epäedullisia muutoksia, on jäsenellä oikeus irtisanoa jäsensopimus myös silloin, kun jäsensopimuksen mahdollinen sidonnaisuusaika on vielä kesken.

7.5.5 Kohdan 7.5.4. mukainen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai kirjeitse. Irtisanominen on toimitettava SSL:lle vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutosten voimaantuloa edellyttäen, että jäsentä on tiedotettu muutoksista vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

7.6 Jos määräaikaisen Jäsensopimuksen irtisanominen perustuu SSL:n tekemiin olennaisiin ja epäedullisiin Jäsensopimuksen muutoksiin ja jäsenyys päättyy tästä syystä jo ennen määräaikaiseen Jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan päättymistä, SSL palauttaa Jäsenelle mahdollisesti ennakolta maksetut Jäsenmaksut vähentämällä niistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen kulun. Edellä esitetystä poiketen, liikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

7.7 SSL:lla on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai SSL:n muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

• SSL:n jäsenmaksujen laiminlyönti.

• SSL:n turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.

• SSL:n Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.

• Henkilökohtaisen jäsenkortin luovuttaminen toiselle henkilölle.

8. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

8.1 Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen SSL-salilla tulee Jäsenen käyttää omalla lukolla varustettua kaappia.

8.2 Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, SSL:lla on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

8.3 SSL ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen SSL-salille tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu

9.1 ESSL ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan SSL:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita SSL ei ole voinut kohtuudella ennakoida, saati estää (ns. force majeure).

9.2 Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3 Jäsenen ja SSL:n väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Privacy Policy

Effective date: December 13, 2018

SSL Turku Oy ("us", "we", or "our") operates the www.sportsciencelab.fi website (the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. Our Privacy Policy for SSL Turku Oy is based on the Free Privacy Policy Template Website.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from www.sportsciencelab.fi

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Email address

First name and last name

Phone number

Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.

Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

SSL Turku Oy uses the collected data for various purposes:

To provide and maintain the Service

To notify you about changes to our Service

To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so

To provide customer care and support

To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service

To monitor the usage of the Service

To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Finland and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Finland and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

SSL Turku Oy will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

SSL Turku Oy may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

To comply with a legal obligation

To protect and defend the rights or property of SSL Turku Oy

To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

To protect the personal safety of users of the Service or the public

To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

By email: sslturku@gmail.com